BALLANTINE'S

R??u Ballantine?s 21 n?m là lo?i r??u whisky m?nh m? và phong phú v?i h??ng gia v? m??t mà , ?ây là m?t lo?i ?? u?ng ???c nuông chi?u dành cho nh?ng d?p ??c bi?t ?? có th? s? d?ng , mùi h??ng m?nh m? c?a gia v? ??t s? cân ??i cao c?a các lo?i whisky tr??ng thành trong thùng g? s?i châu âu. R??u Ballantine?s 21 n?m là s? k?t h?p ?m áp c?a các lo?i r??u whisky v?i ?? tu?i tr??ng thành t? 21 n?m tr? lên ?ó th?c s? là m?t lo?i whisky ?n t??ng. Nh?ng ng??i sành r??u cho r?ng Ballantine?s 21 là ??nh cao c?a Scotch Whisky. R??u Ballantine?s 21 có màu vàng ánh ?? l?p lánh cùng h??ng m?t ong, ng?t ngào mùi táo và hoa kim t??c ; v? c?a r??u ?i t? s? êm m??t & láng m?n nh? l?a sa-tanh, r?i d?n tr? nên ??m ?à và cu?i cùng bùng n? v?i v? khói,cam th?o và gia v? t?o nên nét quy?n r? khó c??ng l?i.D? v? kéo dài rơ r?t v?i s? ph?ng ph?t c?a Sherry.

??c ?i?m

V?i h́nh dáng chai tṛn c? ?i?n ??c tr?ng c?a nhăn hàng Ballantine?s n?i ti?ng xu?t x? t? Scotland. Nh?ng s? khác bi?t c?a Ballantine?s 21 n?m ? h??ng v? khói ??ng l?i r?t lâu trên ??u l??i ḥa tr?n v? cay d? d?i h?n cùng s? thôm n?ng c?a g? S?i c? th?. Ballantine?s có cái v? ng?t mà không ph?i v? ng?t c?a ???ng hay mía, mà là mang trong ḿnh v? ng?t trái cây t? nhiên, ?ây c?ng chính là bí quy?t c?a gia ?́nh nhà Ballantine?s. Ballantine?s 21 n?m v?i h??ng v? nguyên ch?t, thanh l?ch, nó s? khi?n nh?ng ai có phong cách s?ng hi?n ??i ph?i hài ḷng. T?ng gi?t r??u màu vàng mang h??ng v? hoàn h?o không chút khi?m khuy?t Ballantine?s 21 n?m chính là thành qu? c?a c? m?t quá tŕnh pha tr?n ??y ph?c t?p t? m?ch nha và ng? c?c, t?ng nguyên li?u ???c l?a ch?n k? l??ng, t?t c? ??u ???c ? trong th?i gian r?t lâu. Hai mùi h??ng ??c tr?ng c?a m?ch nha x? Miltonduff và Glenburgie mang ??n cho Ballantine?s 21 n?m v? chocolate, táo ?? và vannilla ??c bi?t. H??ng v? hi?n ??i và h́nh dáng c? ?i?n c?a chai r??u Ballantine?s phù h?p cho t?t c? khách hàng dù là khó tính.

gian hàng chính hăng

Chính Hăng 100%

T? V?n Mi?n Phí

H? Tr? Thanh Toán Linh Ho?t

nh?n ?u ?ăi

H? và tên

Nh?p s? ?i?n tho?i

Nh?p email

Ghi chú